آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب آواز

سایر آوازها

سایر آوازها ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب آواز بلند برای مردها، شرف و بزرگیِ نام و شهرت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها خیلی بد بوده و برعکس مردها است.ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند بلند آواز می‌خواند، یـعـنـی به اندازه‌ای…

آواز

آواز ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرود گفتن، حرف باطل می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش برای بزرگان رسوائی و برای فقرا غم و اندوه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرود می‌گویی، یـعـنـی حرف باطل می‌زنی و دچار غم و اندوه می‌شوی.…
متن دوم