آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب آشپزی

آشپزی

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیز خوردنی را روی آتش میپزی و می‌خوری، تعبیرش این است که حرف‌های خوب و خوش میشنوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در حال پختن چیز خوش‌طعمی هستی، یـعـنـی از«پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد،…
متن دوم