آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب آشپزخانه، زنی خدمتکار می‌باشد. اگر ببینی که آشپزخانه برای تو نمی‌باشد، تعبیر خوب و بد آن به صاحب آشپزخانه برمی‌گردد.اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت آشپزخانه‌ای از خشت درست کرده‌ای، تعبیرش این است که زنی…
متن دوم