آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن خواب آسیب آلت

آسیب آلت

آسیب آلت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسمتی از آلت مردانه تو بریده شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزند کمی می‌شوی یا اینکه از مال و جاه و مقامت کم می‌شود.اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یـعـنـی دچار ضرر…
متن دوم