آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن بهشت در خواب

بهشت

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بهشت، خرمی و مژده و بشارت از طرف خداوند است، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُدْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ _ آن روز به ایشان گفته می‌شود به سلامت و ایمنی درآئید (حجر، 46). تعبیر کلی
متن دوم