آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن انگشت در خواب

انگشت – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشتان خود را مشت کرده‌ای، تعبیرش این است که هم کارها و امور تو تو گره می‌خورد و بسته می‌شود و هم امور خانواده و فامیل.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای،…
متن دوم