آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن انار شیرین در خواب

انار

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در بیداری فصل…
متن دوم