آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن انار ترش در خواب

انار- سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد(تعبیرهای مختلف). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی انار چیده‌ای…
متن دوم