آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن استخوان در خواب

استخوان

استخوان ابن سیرین می‌گوید: تعبیرخواب استخوان، مال و دارائی است که مردم بوسیلۀ آن معاش و معیشت می‌کنند.اگر در خواب ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، تعبیرش این است که به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون…
متن دوم