آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن اردک در خواب

اردک – مرغابی

مرغابی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغابی این است که به اندازۀ آن مال و نعمت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر در ملک و خانۀ خودت باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگی از خانواده و فامیل می‌باشد که صاحب مال و اموال و خدمه و حشم زیادی…
متن دوم