آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن آهو در خواب

آهو

آهو ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آهویی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که «کنیزک» زیبایی را بدست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی برۀ آهو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از طرف کنیزک صاحب فرزند…
متن دوم