آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن آهن در خواب

آهن

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت آهنی است، تعبیرش این است که دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یـعـنـی قدرت و توانایی بدست می‌آوری (تعبیرهای…
متن دوم