آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن آمیزش کردن در خواب

آمیزش

تعبیرهای کلی (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصاًً اگر در خواب…
متن دوم