آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن آسیاب در خواب

آسیاب

آسیاب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آسیاب، جنگ و دشمنی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر جایگاه آسیاب، جای رئیس بزرگ است.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آسیابان، مردی است که روزی مردم در دست او می‌باشد، ‌‌‌‌‌ تعبیرگر دیگری نیز می‌گوید:…
متن دوم