آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن آسمان در خواب

آسمان – سایر موارد

سایر موارد امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آسمان روشن‌تر از معمول می‌باشد، تعبیرش این است که خداوند تو را در دین بسیار هدایت خواهد کرد و به روشنائی می‌رساند.اگر ببینی آسمان سبز رنگ می‌باشد، یـعـنـی در آن سرزمین خیر و نیکی بوجود…
متن دوم