آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن آرد در خواب

آرد

آرد تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب آرد، مال حلالی است که بدون زحمت به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آرد جو، درستی دین و ایمان می‌باشد، ‌‌‌‌‌ و آرد گندم، مال و اموالی است که از تجارت به دست می‌آید و بسیار سود و منفعت دارد،‌‌‌‌‌ و…
متن دوم