آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن آتش پرست در خواب

آتش پرستی

آتش پرستی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زرتشتی و آتش‌پرست شده‌ای، تعبیرش این است که دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر آتشی که می‌پرستی اخگر می‌باشد، یـعـنـی برای پول و مال و اموال به سراغ دین و مذهب…
متن دوم