آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دُم تعبیر

دُم

دُم ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دم خر در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری‌‌‌‌‌ ولی اگر در دست خودت دم حیوان "حرام گوشتی" را ببینی، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست خواهی آورد.امام صادق (ع)…
متن دوم