آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دوستی با کفار و گناهکاران

دوستی با کفار و گناهکاران

دوستی با کفار و گناهکاران و... جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کافر ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که باید از انجام گناه توبه کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با افراد "زن صفت" نشسته‌ای، یـعـنـی با افراد مفسد و بدکردار…
متن دوم