آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دوستی با سایر افراد

دوستی با سایر افراد

دوستی با سایر افراد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با «پادشاه» ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی با عالم و دانشمند ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی علم و دانش کسب می‌کنی.اگر ببینی با…
متن دوم