آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دوستی با درستکاران تعبیر

دوستی با درستکاران

دوستی با درستکاران تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرد پارسا و پرهیزکاری ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که زندگی و رفتار تو درست و صحیح می‌باشد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی با افراد درستکار نشسته‌ای، یـعـنـی دین و…
متن دوم