آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دوات تعبیر

دوات

دوات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دوات، زنی پاک و عالم می‌باشد.اگر در خواب ببینی دوات داری، تعبیرش این است که با زنی پاک و عالم ازدواج می‌کنی و به تو سود و منفعت می‌رساند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دواتی از عاج داری، یـعـنـی«پادشاه»…
متن دوم