آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دهل زدن

دهل زدن

دهل زدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دهل زدن، حرف باطل و نادرست و خبر ناپسند و دروغ، و همچنین کار آشکار می‌باشد که بهزنندۀ دهل برمی‌گردد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش خبرهای دروغ و مختلف می‌باشد که هیچ خیری در آن‌ها وجود…
متن دوم