آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دندان

دندان

تعبیر کلی (مطالبی که در ادامه گفته خواهد شد بی فایده یا مضر است!... البته اگر روش تعبیر را ندانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان، خانواده و فامیل تو می‌باشد. تعبیر کلی

اعمالی که موجب محکمی لثه و آرامی درد دندان است

اعمالی که موجب محکمی لثه و آرامی درد دندان است اول - خلال کردن دندانها دوم - خوردن پیاز سوم - خوردن سرکه چهارم - مسواک نمودن پنجم - خضاب کردن ششم - بعد از طعام با سعد مضمضه کردن هفتم - حجامت کردن هشتم - شانه کردن ریش نهم -…
متن دوم