آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دندان تعبیر

دندان – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دندان‌هایت بوی خوبی می‌دهند، تعبیرش این است که بستگانت تو را تحسین می‌کنند، ولی اگر ببینی بوی بدی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت پشت سر تو غیبت و بدگوئی می‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی…

دندان

تعبیر کلی (مطالبی که در ادامه گفته خواهد شد بی فایده یا مضر است!... البته اگر روش تعبیر را ندانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان، خانواده و فامیل تو می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم