آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا و مناجات تعبیر

دعا و مناجات

دعا و مناجات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دعا کردن، برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد.اگر در خواب ببینی برای کسی دعا می‌کنی، تعبیرش این است که به انجام ظلم و فساد گرایش پیدا می‌کنی و امر به معروف نخواهی کرد. اگر ببینی برای شخص مظلومی دعا…
متن دوم