آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دست پادشاه

پادشاه – دست پادشاه

دست پادشاه اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست تو مثل دست پادشاه شده است، تعبیرش این است که بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست خود را به بدن پادشاه منتقل کرده‌ای، یـعـنـی اگر آن پادشاه درستکار و…
متن دوم