آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دست از کار افتاده تعبیر

دست – از کار افتاده

از کار افتاده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست تو شل شده است، تعبیرش این است که برادر یا شریک تو را از انجام فعالیت بازمی‌دارند، و همچنین در کارهایت اختلال به وجود می‌آید.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دست راست تو خشک شده،…
متن دوم