آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دستبند زینتی تعبیر

دستبند زینتی

دستبند زینتی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دستبند برای زن‌ها، شوهر، ولی برای مردها غم و اندوه و تنگدستی می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند که دستبند نقره دارد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه کمتری نسبت به انواع دیگر دستبند می‌شود. جابر…
متن دوم