آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

در دست داشتن کارد

کارد -در دست داشتن کارد

در دست داشتن کارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کارد در دست گرفته‌ای و می‌دانی که برای تو می‌باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به…
متن دوم