آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

در دریا تعبیر

دریا – در دریا

در دریا ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا می‌باشی، تعبیرش این است که به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی یا از مرد عالم و دانشمندی اطاعت و فرمانبرداری خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی وارد آب دریا می‌شوی، یـعـنـی توفیق طاعت…
متن دوم