آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

در اختیار داشتن شاخ تعبیر

شاخ – در اختیار داشتن شاخ

در اختیار داشتن شاخ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاخی متعلق به تو می‌باشد، تعبیرش این است که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، یا اگر آن شاخی که متعلق به تو می‌باشد شاخ گاو ماده باشد، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری و به…
متن دوم