آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دریا

دریا

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب دریا،«پادشاه» یا عالم و دانشمند می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم