آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دریافت کلاه تعبیر

کلاه – دریافت کلاه

دریافت کلاه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی «وزیری» به تو کلاه و «خلعت» داده است، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای مردم می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی «پادشاه» به تو لباس و کلاه داده است، یـعـنـی رئیس و حاکم مردم خودت…
متن دوم