آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درگیری یا کشتن پلنگ

پلنگ – درگیری یا کشتن پلنگ

درگیری یا کشتن پلنگ ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می‌کنی ولی هیچکدام پیروز نشده‌اید، تعبیرش این است که از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می‌شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می‌کنی.…
متن دوم