آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درگیری یا فرار از شیر

شیر – درگیری یا فرار از شیر

درگیری یا فرار از شیر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد. جابر مغربی…
متن دوم