آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درهم

درهم – سایر موارد

سایر موارد اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه» به تو درهم می‌بخشد، تعبیرش این است که تو را دچار غم و اندوه می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سالم و درست نباشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مشغول قسمت کردن درهم‌هایی با زن خودت…
متن دوم