آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درهم تعبیر

درهم – سایر موارد

سایر موارد اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه» به تو درهم می‌بخشد، تعبیرش این است که تو را دچار غم و اندوه می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سالم و درست نباشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مشغول قسمت کردن درهم‌هایی با زن خودت…

درهم

تعبیرهای کلی احتمالاً منظور از درهم، " پول خرد"، و منظور از دینار، "پول درشت" می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم به دست آورده‌ای، تعبیرش این است…
متن دوم