آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درنا

درنا

درنا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درنا، مردی غریب و فقیر و تنگدست می‌باشد.اگر در خواب ببینی درنا گرفته‌ای، تعبیرش این است که با مردی غریب ارتباط برقرار می‌کنی و از یکدیگر بهره‌مند می‌شوید و سود و منفعت به دست می‌آورید. اگر ببینی تعداد…
متن دوم