آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمنه

درمنه

درمنه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن درمنه غم و اندوه است، و تعبیر خوردن آن زیان و نقصان در مال و دارائی و عیال و زن تو می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). درمنه
متن دوم