آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درخت تعبیر

درخت

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر درختی که نزد مردم گرامی باشد، مردی شریف و بزرگوار می‌باشد.تعبیر خواب هر…
متن دوم