آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درخت انگور تعبیر

انگور – درخت انگور

درخت انگور حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است، امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: 1- سود و منفعت 2- ضرر و زیان 3- مرد حیله‌گر 4- جنگ و دشمنی 5- مال «شبهه‌ناک». درخت انگور
متن دوم