آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دربان پادشاه تعبیر

پادشاه – دربان و… پادشاه

دربان و... پادشاه امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر حاجب و دربان پادشاه را ببینی، تعبیرش این است که از انجام کارها درمانده و ناتوان می‌شوی ولی سرانجام به خواسته‌ات خواهی رسید. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در سرای پادشاه نگهبانی می‌کنی،…
متن دوم