آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دربانی

دربانی

دربانی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دربانی می‌کنی، تعبیرش این است که شخص بزرگی تو را به خواسته‌ات می‌رساند و عزت و جاه و مقام به دست می‌آوری .اگر ببینی در حالی دربانی می‌کنی که دری وجود ندارد، یـعـنـی از نزدیکان «پادشاه»می‌شوی، ولی…
متن دوم