آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درآوردن کفن

کفن

درآوردن کفن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفن مردۀ آشنایی را درآورده‌ای، تعبیرش این است که تو هم راه و روش او را ادامه می‌دهی، یعنی اگر آن مرده در زمان حیاتش عالم یا ثروتمند بوده تو نیز در علم یا ثروت راه او را ادامه می‌دهی.ابن…
متن دوم