آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درآمدن چشم تعبیر

چشم – درآمدن چشم

درآمدن چشم اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی چشم تو در کف دستت قرار گرفته است، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هر دو چشم تو کنده شده است، یـعـنـی از دین و شریعت بی‌بهره می‌شوی .ابراهیم…
متن دوم