آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دجال تعبیر

دجال

دجال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دجال، مرد بدی است که مردم را از راه راست منحرف می‌کند و دورو و منافق می‌باشد و در زبان چیزی می‌گوید ولی در دل چیزی دیگر دارد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر دجال را در جائی که آشنا می‌باشد ببینی، تعبیرش این…
متن دوم