آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دبیری تعبیر

دبیری

دبیری در اینجا منظور از دبیر، احتمالاًً منشی و... می‌باشد و نه معلم. برای مشاهده تعبیرهای معلم به قسمت معلمی کردن مراجعه شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دبیری می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال مردم را با مکر و حیله…
متن دوم