آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دام و تله تعبیر

دام و تله

دام و تله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دام، مکر و حیله می‌باشد.اگر در خواب ببینی پای تو در تله‌ای گرفتار شده است، تعبیرش این است که گرفتار مکر و حقه می‌شوی، ولی اگر ببینی از تله خارج شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.جابر مغربی…
متن دوم