آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داشتن شاخ روی سر تعبیر

داشتن شاخ روی سر

داشتن شاخ روی سر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی سر خودت شاخ داری، تعبیرش قوت و نیرو می‌باشد. اگر ببینی روی سر خودت شاخ‌هائی مثل شاخهای گاو و گوسفند داری، یـعـنـی کار تو درست و اصلاح می‌شود و زندگی خود را با شادی و خرمی…
متن دوم